0προϊόν(τα)

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας

Product was successfully added to your shopping cart.

Όροι χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
KLETT HELLAS

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ KLETT CLUB
Οι ειδικές εκπτώσεις για τους επαγγελματίες μέλη ισχύουν ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ.

1. Παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτυακού τόπου

1.1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την Εταιρεία Klett Hellas Εκδοτική ΕΠΕ, εφεξής η "Εταιρεία" προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα της και να δώσει τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας τους. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας www.klett.gr αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. H μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας προς αυτούς συνεπάγεται την άρση κάθε ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν επηρεάζονται ήδη καταρτισθείσες συμβάσεις πώλησης. Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης καταρτίζεται μέσω της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

1.2. Πρόσβαση, περιήγηση και αλληλεπίδραση στο διαδικτυακό τόπο

1.2.1. Στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν αφορά την είσοδο σε πτυχές των ιστοσελίδων που καλύπτονται από το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ο πηγαίος κώδικας και γενικά σε κάθε δεδομένο του διαδικτυακού τόπου, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με τη συνήθη διαδικασία πλοήγησης (browsing). Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου του διαδικτυακού τόπου και των συστατικών του στοιχείων και επιβάλλει την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, και ιδίως το σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

1.2.2. O επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) της Εταιρείας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.


1.3. Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας

1.3.1. Η Εταιρεία είναι Φορέας παροχής των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.klett.gr, κατά την έννοια που οι όροι αυτοί προσδιορίζονται από το π.δ. 131/2003 ("Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)", ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003).

1.3.2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής γενικών πληροφοριών, κατά το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, ως Φορέας παροχής των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας η Εταιρεία ενημερώνει ότι:

α) η πλήρης επωνυμία της είναι "Klett Hellas ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ" και ο διακριτικός της τίτλος “Klett Hellas ΕΠΕ”.

(β) Η γεωγραφική διεύθυνση στην οποία η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη είναι: ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 110, 17456 ΑΛΙΜΟΣ

(γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι: info@klett.gr, τηλέφωνο 2109902700

(δ) Η Εταιρεία είναι εγεγγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. με αρ. 46102/01/Β/00/456 (05) και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αρ. 8467201000.

(ε) Το ΑΦΜ της Εταιρείας είναι 998559418 και ο αριθμός VIESEL998559418.


1.4. Επικοινωνία με την Εταιρεία

1.4.1. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προβλέπεται στην υποσελίδα «Επικοινωνία» του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

2. Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

2.1. Όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος της Klett Hellas πωλούνται και αποστέλλονται μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο, εκτός από εκείνα για τα οποία ρητά ορίζεται διαφορετικά στην οικεία υποσελίδα του προϊόντος. Η παρουσίαση των προϊόντων στον ιστότοπο της Klett Hellas έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Εταιρείας για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Οι τιμές των προϊόντων και των προσφορών ισχύουν για όσο χρόνο αναγράφονται στην ιστοσελίδα.

2.2. Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας

2.2.1. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από νομικά πρόσωπα.

2.2.2. Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας της Klett Hellas προϋποθέτει:

(α) τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,

(β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των προϊόντων,

(γ) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή "ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣπου δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

2.2.3. Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, π.δ. 131/2003). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την Εταιρεία πριν την υποβολή της σχετικής φόρμας και την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για:

(α) την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας

(β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές υποσελίδες.

(γ) τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, την ποσότητα των παραγγελλόμενων προϊόντων, τις δαπάνες αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη, ή όταν αυτές δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορούν να απαιτηθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ειδικά για κάθε προϊόν στη σχετική υποσελίδα του.

(δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, καθώς και την εκτιμώμενη προθεσμία παράδοσης των παραγγελλόμενων προϊόντων.

(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής

(στ) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 3ε – 3ιβ του ν.2251/1994, μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης.

(ζ) την ύπαρξη της ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

(η) τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας, καθώς και κάθε τυπική διαλειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό ή λογισμικό της οποίας η Εταιρεία έχει γνώση.

Βλ. Παράρτημα για τα Ψηφιακά Βιβλία

(θ) τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνου

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής συνομολογεί ότι έχει λάβει γνώση όλων των ανωτέρω πληροφοριών και λαμβάνει διαδικτυακά επιβεβαίωση και αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει. Κάθε σύμβαση που καταρτίζεται με την Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και αντίγραφό της καταχωρίζεται σε αρχείο της Εταιρείας.

2.2.4. Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής κάρτας, τη χρήση συστήματος PayPal ή την αντικαταβολή. Aποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι όσες παρουσιάζονται ως επιλεγόμενες από το σύστημα υποβολής παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου.

2.2.5. Αποστολή – Παράδοση των προϊόντων. Για προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα η αποστολή τους πραγματοποιείται με την Γενική ταχυδρομική κούριερ οπουδήποτε στην Ελλάδα εντός 2 εργάσιμων ημερών. Αν η παραγγελία περιλαμβάνει κάποιο προϊόν το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, για την παράδοσή του θα απαιτηθούν επιπλέον 7 εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από τα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο – Πινδάρου και Λεωφόρος Ιωνίας 110 - χωρίς επιβάρυνση μεταφορικών.

Για τον υπολογισμό των μεταφορικών εξόδων, δίνεται η δυνατότητα χρήσης ενός εργαλείου ενδεικτικής τιμολόγησης μεταφορικών. Η προτεινόμενη τιμή που δείχνει το σύστημα εντάσσεται αυτόματα στο συνολικό κόστος της παραγγελίας. Για αποφυγή οποιουδήποτε λάθους λόγω αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής της μεταφορικής εταιρείας ή άλλης αιτίας, η Εταιρεία έρχεται πάντοτε σε επαφή με τον πελάτη πριν την εκτέλεση της παραγγελίας σε περίπτωση αλλαγής στη χρέωση των μεταφορικών και ζητά τη συγκατάθεσή του.

Για μεγάλες σε όγκο ή/και βάρος παραγγελίες συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή προσυμφωνείται τηλεφωνικά, ενώ δε γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Για ενημέρωση σχετικά με όλους τους τρόπους παραγγελίας προϊόντων της Klett Hellas, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική υποσελίδα. [link]

2.2.6. Διαδικασία παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας Klett Hellas

Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες. Πατήστε στο σύνδεσμο «Αγορά» δίπλα στο προϊόν που σας ενδιαφέρει και αυτό θα μπει στο ηλεκτρονικό «καλάθι αγορών» σας. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στην σελίδα των περιεχομένων του Καλαθιού Αγορών σας. Αν θέλετε να συνεχίσετε τις αγορές σας, πατήστε τον σύνδεσμο «Συνέχεια Αγορών». Τα προϊόντα που έχετε επιλέξει θα παραμείνουν στο Καλάθι Αγορών σας, και εσείς μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας με την επιλογή και προσθήκη άλλων προϊόντων σας στο Καλάθι Αγορών.

Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, από την σελίδα των περιεχομένων του Καλαθιού Αγορών σας πατήστε στο σύνδεσμο «Υποβολή Παραγγελίας» που βρίσκεται κάτω από την λίστα προϊόντων που έχετε στο καλάθι σας - όπου θα σας ζητηθεί να ορίσετε τρόπο πληρωμής και αποστολής.

Μόλις η παραγγελία σας δοθεί, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο email που θα σας ενημερώνει για τα είδη που παραγγείλατε, τις τιμές τους και το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας, και θα επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που εσείς καταχωρήσατε κατά την παραγγελία, δηλαδή την διεύθυνση αποστολής καθώς και τις πληροφορίες χρέωσης (τιμολόγιο ή απόδειξη, στοιχεία χρέωσης κλπ). Μόλις η παραγγελία σας προωθηθεί για παράδοση, θα λάβετε email που θα σας πληροφορεί σχετικά.

2.2.7. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή σφάλμα κατά την αποστολή της παραγγελίας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε άμεσα με την Εταιρεία τηλεφωνικώς στο 2109902700 ή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@klett.gr

2.3. Δικαιώματα καταναλωτή

2.3.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής μπορεί να συμπληρώσει και να αποστείλει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που του χορηγείται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης,
o καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος. Η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση αγοράς με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να γνωστοποιεί ο καταναλωτής στην εταιρεία τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού για να επιστραφούν τα χρήματα. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του καταναλωτή, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε καταναλωτή – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

2.3.2. Ελαττωματικό προϊόν ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας:

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής, σύμφωνα με το άρθρο 540 ΑΚ, δικαιούται κατ’ επιλογή του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες 2. να μειώσει το τίμημα 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση κατά τα ανωτέρω δικαιώματος αντικατάστασης των προϊόντων είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, και ο καταναλωτής να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Η αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο αποστολής του αρχικού. Συνιστούμε τον επισταμένο έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγέλθηκαν.


3. Χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο παρών ιστοχώρος αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των χρηστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 2472/1997).  Στη συνέχεια, περιγράφεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε εξακολουθεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, σημαίνει ότι τους αποδέχεται.

3.1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται από τους χρήστες με τη συμπλήρωση και υποβολή οποιασδήποτε φόρμας της ιστοσελίδας, με την οποία συναινούν εν γνώσει τους στην καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων της Εταιρείας. Ειδικότερα, επεξεργασίας τυγχάνουν τα ακόλουθα, μη ευαίσθητα δεδομένα αναγνώρισης του χρήστη: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας), τηλέφωνο επικοινωνίας και σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την έκδοση τιμολογίου, επαγγελματική δραστηριότητα, Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) και Δ.Ο.Υ. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε υπό 2.2.5, κάθε σύμβαση που καταρτίζεται με την Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταχωρίζεται σε αρχείο της Εταιρείας.

Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί προβλέπονται από την ΑΠΔΠΧ, είναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing), η διαχείριση του πελατολογίου και των δεδομένων των προμηθευτών μας (πελατολόγιο-προμηθευτές), καθώς και οι δημόσιες σχέσεις και βοηθητικές λειτουργίες.


Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικά και μόνο από την Klett Hellas Εκδοτική ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής οδός Πινδάρου και Λεωφόρου Ιωνίας αριθ. 110 τηλ. 2109902700. Εκπρόσωπος υπεύθυνου επεξεργασίας ορίζεται η κυρία Ευδοκία Καλλία, τηλ: 2109902700, e-mail: e.kallia@klett.gr.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, εκτός από τις προβλεπόμενες στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περιπτώσεις για άρση του απορρήτου.

Ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε περίπτωση επιλογής της καταβολής του μέσω πιστωτικής κάρτας, τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία, διενεργείται από την επιλεγόμενη τράπεζα - πάροχο υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών ο διαδικτυακός τόπος www.klett.gr δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο, και η εταιρεία Klett Hellas Εκδοτική ΕΠΕ δεν λαμβάνει γνώση για οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την πιστωτική κάρτα των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα συστήματα και τις προδιαγραφές ασφαλείας των υπηρεσιών αυτών, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τις οικείες ιστοσελίδες των παρόχων των υπηρεσιών.

3.2. Χρήση των cookies

Γενικές Πληροφορίες

Στον ιστότοπο www.klett.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αντιληφθεί πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και βοηθούν να βελτιώσει την δομή και το περιεχόμενό του. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εξακριβώσει την προσωπική ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες αυτές. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλεγεί την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τα COOKIES τα οποία χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

Απαραίτητα COOKIES

Τα απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου www.klett.gr

Cookies Επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. 

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν ο χρήστης δεν δεχθεί αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή του σε περιεχόμενο του. 

Cookies Στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον κάθε χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τηναποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμάται ο χρήστης τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί ώστε να καθορίσει η Εταιρεία ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και επιτρέπουν στην Εταιρεία να επιβραβεύσει εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που προώθησαν το χρήστη σε αυτήν.

3.3. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αναφορικά με τα δεδομένα που το αφορούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2742/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και ειδικότερα το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 11), το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12) και το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13). Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητεί και να λαμβάνει πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τους αποδέκτες της επεξεργασίας, την εξέλιξη της επεξεργασίας, τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εφόσον υφίσταται τέτοια, τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις, την κοινοποίηση της προαναφερθείσας διόρθωσης κλπ. σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Κάθε υποκείμενο έχει επίσης δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν.

Εξάλλου είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να του απαντήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Τέλος, κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 2472/1997.

Η εταιρεία Klett Hellas Εκδοτική ΕΠΕ συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2109902700 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@klett.gr

 3.4. Ασφάλεια

Η δικτυακή παρουσίασή µας δίνει µεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των πληροφοριών του χρήστη κι έχουµε λάβει όλα τ’ απαραίτητα µέτρα για να την εξασφαλίσουµε. Κάθε φορά που ο χρήστης αποστέλλει προσωπικά δεδοµένα µέσω των Σελίδων µας, τα δεδοµένα αυτά προστατεύονται τόσο στο δικτυακό (online) όσο και σε µη δικτυακό επίπεδο (off-line). Ειδικά για τους υπολογιστές, που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών των χρηστών της δικτυακής παρουσίασής µας, βρίσκονται σε ειδικό χώρο, όπου η πρόσβασή σε αυτόν είναι δυνατή µόνο σε εγγράφως εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, καταγράφεται και γίνεται χρήση των καλύτερων µέτρων ασφαλείας.


3.5. Διαγραφή πληροφοριών

Κατά τη συµπλήρωση αίτησης στη δικτυακή παρουσίασή µας, ο χρήστης, επιλέγοντας σχετικά, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης των στοιχείων του, ειδικότερα δε της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, για σκοπούς πέραν της χρήσης αυτών στις λειτουργίες της δικτυακής παρουσίασής µας. Ο χρήστης επιλέγει σχετικά αν επιθυµεί αυτή την ενηµέρωση στο µέλλον ή όχι, ενώ µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει την παύση αυτής της ενηµέρωσής του.

3.6.  Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η Εταιρία µας περιορίζει την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε παραλήπτες που έχουν εκ των προτέρων συναινέσει στη παραλαβή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σχετικών στο περιεχόµενο µε την αντίστοιχη κάθε φορά υπηρεσία, ενώ ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από τον κατάλογο των παραληπτών ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσµο (link), που υπάρχει σε κάθε σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα. Αν παρά την διαγραφή του χρήστη από τον κατάλογο παραληπτών συνεχιστεί η αποστολή των ανεπιθύµητων πλέον ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε αυτόν, ο χρήστης καλείται να µας ενηµερώσει σχετικά µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@klett.gr, ώστε να προβούµε στις νόµιµες ενέργειες κατά οποιουδήποτε παραβάτη της πολτικής της εταιρείας µας. Το άρθρο αυτό δεν αφορά τα µηνύµατα που λαµβάνει ο χρήστης στα πλαίσια της σχετικής ενηµέρωσής του.


4. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

4.1. Δικαιώματα επί διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου και εμπορικών σημάτων.

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρίας.

4.2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο των γραφικών διασχηματισμών, προγραμμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κειμένων, εικονιδίων, το πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό καθώς και η διάταξη του συνόλου του διαδικτυακού τόπου αποτελεί περιουσιακό αγαθό της εταιρίας. Η Εταιρεία
διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του δικτυακού διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας.

 4.3.Το suigeneris δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της βάσης δεδομένων

Ως προς τη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας, η Εταιρεία αποτελεί "κατασκευαστή βάσης δεδομένων" με τα δικαιώματα ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν.2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης, απαγορεύεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων που θίγει την κανονική εκμετάλλευσή της από την εταιρία.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παράνομη χρήση και εκμετάλλευση των ανωτέρω υπό 4.1 – 4.3 περιγραφόμενων περιουσιακών αγαθών της.

4.4. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

5. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας 

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διατίθεται «ως έχει»  και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

 

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

6.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρεία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

6.2. Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

6.3. Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου, παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επικοινωνία".


ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ KLETT CLUB

Για την χρήση της υπηρεσίας Klett Club απαιτείται η εγγραφή του χρήστη δηλώνοντας κωδικό όνομα (Username), κωδικό χρήσης (Password) και e-mail. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ο χρήστης συμφωνεί να δώσει αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή σε περίπτωση που η Klett Hellas έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, η Klett Hellas δικαιούται να αναστείλει ή να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας. Ο χρήστης ευθύνεται να κρατά τον κωδικό χρήσης μυστικό και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με τον δικό του κωδικό χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Klett Hellas για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού χρήσης του ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ασφάλειας. Η Klett Hellas δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν επειδή ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του.

Με την εγγραφή του πελάτη στο Klett Club συμφωνεί να λαμβάνει τις τελευταίες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις μέσω email, που θα αποστέλλονται για να τον/την ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερώσει για διακοπή της αυτόματης ειδοποίησης, όποτε το επιθυμεί τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση στη σελίδα ρυθμίσεων των προσωπικών επιλογών του (προφίλ) στο site της υπηρεσίας www.klett.gr.
Παράρτημα: Ψηφιακά βιβλία

Η ανάγνωση των ψηφιακών βιβλίων που πωλούνται μέσω του ιστοτόπου της Klett Hellas γίνεται μέσω της εφαρμογής KLETT BOOK APP με τη χρήση κωδικού που διατίθεται έναντι τιμήματος.

Η εφαρμογή KLETT BOOK APP διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Klett Hellas και λειτουργεί σε συστήματα Windows PC (Vista ή νεότερο), MAC (OSX 10.6 ή νεότερο), ANDROID tablets (4.2 ή νεότερο), IPAD 2 (iOS 7.1 ή νεότερο) και νεότερα, με οθόνη άνω των 7 ιντσών και ελάχιστη οριζόντια ανάλυση 600px.

Η ενεργοποίηση των ψηφιακών βιβλίων στο KLETT BOOK APP χρεώνεται βάσει του ισχύοντος ετήσιου τιμοκαταλόγου της εταιρείας ανά μήνα χρήσης, ανά έτος κλ.π. Η ενεργοποίηση γίνεται με σχετικό κωδικό ενεργοποίησης, ο οποίος είτε πωλείται αυτόνομα μέσω του εταιρικού ιστοτόπου της εταιρείας Klett ή άλλου συνεργαζόμενου ιστοτόπου είτε βρίσκεται ένθετος μέσα στις αντίστοιχες έντυπες εκδόσεις της εταιρείας. Η ενεργοποίηση γίνεται κατά κύριο λόγο για 12 μήνες. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του βιβλίου μόνο κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη λήξη του. Βεβαίως, κάποιες από τις εκδόσεις της εταιρείας ενδέχεται να μην είναι επεκτάσιμες για διάφορους λόγους όπως πχ. απόσυρση ή αντικατάσταση της έκδοσης με νεότερη έκδοση. Οι κωδικοί πρέπει να ενεργοποιούνται το αργότερο εντός 30 ημερών από την αγορά τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν μετά από ιδιαίτερο μακρύ χρονικό διάστημα (ετών) από την αγορά τους λόγω του ότι τα βιβλία ανανεώνονται συνήθως εντός 3 ή 4 ετών από την ημερομηνία παραγωγής τους.

Η αγορά και ανάγνωση των ψηφιακών βιβλίων, καθώς και η εγκατάσταση, αποθήκευση, εκτέλεση ή άλλη χρήση και εφαρμογή του ανωτέρω λογισμικού υπόκειται αυτομάτως, εκτός από τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος, και στους όρους της «Άδειας Χρήσης Λογισμικού» και συνεπάγεται την εκ μέρους του χρήστη ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.