0προϊόν(τα)

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας

Product was successfully added to your shopping cart.

Προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση για τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(αρθρ.11 και 1 ν. 2472/1997 και Κανον. Πράξη 1/1999 ΑΠΔΠΧ) 

Η εταιρεία Klett Hellas Εκδοτική ΕΠΕ η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής οδός Πινδάρου και Λεωφ. Ιωνίας αριθ. 110 τηλ. 2109902700, email: info@klett.gr (εφεξής: Υπεύθυνος Επεξεργασίας) τηρώντας τις διατάξεις των αρθρ. 11 και 1 του νόμου 2472/1997 και τις υπ' αριθ. 408/1998 και 1/1999 Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην ενημέρωση των πελατών της (υποψηφίων και υφισταμένων), των συναλλασσόμενων με αυτή προσώπων και γενικά των καταναλωτών (εφεξής Υποκείμενα) για τα ακόλουθα: 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, από διαφημιστικά φυλλάδια, από δημόσιους οδηγούς και καταλόγους επαγγελμάτων, εταιριών, εκθέσεων, τον τύπο, εταιρείες του ιδίου Ομίλου κλπ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν στα στοιχεία αναγνώρισης των υποκειμένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ. κλπ) και στην εκπαίδευσή τους (επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, επαγγελματική ειδίκευση κλπ.). 

Σκοποί επεξεργασίας: Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί προβλέπονται από την ΑΠΔΠΧ, είναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing), η διαχείριση του πελατολογίου και των δεδομένων των προμηθευτών μας (πελατολόγιο-προμηθευτές), καθώς και οι δημόσιες σχέσεις και βοηθητικές λειτουργίες. 

Αποδέκτες: Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποίησει τα δεδομένα σε εταιρείες του ιδίου Ομίλου είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και για τους ίδιους σκοπούς επεξεργασίας με τους ανωτέρω αναφερόμενους. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Klett Hellas Εκδοτική ΕΠΕ η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής οδός Πινδάρου και Λεωφόρου Ιωνίας αριθ. 110 τηλ. 210 9902700, info@klett.gr

Δικαιώματα υποκειμένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αναφορικά με τα δεδομένα που το αφορούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2742/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και ειδικότερα το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 11), το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12) και το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13). Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητεί και να λαμβάνει πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τους αποδέκτες της επεξεργασίας, την εξέλιξη της επεξεργασίας, τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εφόσον υφίσταται τέτοια, τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις, την κοινοποίηση της προαναφερθείσας διόρθωσης κλπ. σε 3ους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Κάθε υποκείμενο έχει επίσης δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Εξάλλου είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 

Τέλος, κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 2742/1997. 
Η εταιρεία Klett Hellas Εκδοτική ΕΠΕ συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9902700 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@klett.gr